గనిలో కార్మికుడికి దొరికిన వజ్రం దీని విలువ ఈని కోట్లో తెలుసా?

2925
Content above bottom navigation